Φόρτωση
Κάντε κλικ αν η σελίδα αποτύχει να φορτωθεί
 • Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  Εδώ θα βρείτε...


  Γλωσσάριο

  Το Γλωσσάριο LandSea χρησιμεύει ως εργαλείο για τη γεφύρωση κάθε χάσματος μεταξύ της τεχνικής ή εξειδικευμένης γλώσσας και της κατανόησης από όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία. Οι όροι του γλωσσαρίου είναι τοποθετημένοι με αλφαβητική σειρά, διευκολύνοντάς σας να εντοπίζετε και να βρίσκετε γρήγορα τους ορισμούς. Κάθε όρος του γλωσσάριου συνοδεύεται από έναν συνοπτικό και σαφή ορισμό που εξηγεί τη σημασία του.

  Διαδρομές Περιήγησης

  Οι περιηγήσεις ανακάλυψης έχουν σχεδιαστεί γύρω από τις παραγωγές ξηράς και θάλασσας και την προώθηση των προϊόντων και της τεχνογνωσίας ξηράς και θάλασσας στη Γαλλία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία (τις χώρες εταίρους). Μέσα από τις Περιηγήσεις θα ανακαλύψετε τις τοπικές παραγωγές κάθε περιοχής και όλη την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά που σχετίζεται με αυτές.

  Οδηγός LandSea

  Αυτός ο οδηγός παρέχει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκπόνηση νέων "Διαδρομών Ανακάλυψης" με βάση τη διεξαγωγή μιας συμμετοχικής μεθόδου και τη συν-δημιουργία. Στόχος του είναι να παρέχει εργαλεία για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο αυτής της ολιστικής προοπτικής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να θεωρηθεί ως υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων. Ο μεθοδολογικός οδηγός θα παρέχει βήμα προς βήμα κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με:

  1. Δημιουργία ενός συμμετοχικού εργαστηρίου για το σχεδιασμό μιας περιήγησης ανακάλυψης γύρω από τις παραγωγές της ξηράς και της θάλασσας και την προώθηση των προϊόντων και της τεχνογνωσίας της ξηράς και της θάλασσας,
  2. Προσδιορισμός των τοπικών προϊόντων και της τεχνογνωσίας της ξηράς και της θάλασσας, καθώς και όλης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, που ενδέχεται να προωθηθούν, 
  3. Ανάπτυξη και υλοποίηση περιηγήσεων ανακάλυψης της ξηράς και της θάλασσας"

 • Γλωσσάριο LandSea

 • Διαδρομές Περιήγησης

 • Οδηγός Μεθοδολογίας